algemene voorwaarden

Art. 1 – Ondernemingsgegevens

Art. 2 – Toepassingsgebied

Art. 3 – Aanbod

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

Art. 5 – Overeengekomen prijs

Art. 6 – Betaling

Art. 7 – Levering

Art. 8 – Op maat gemaakte producten

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

Art. 10 – Controle, klachten en garantie

Art. 11 – Aansprakelijkheid

Art. 12 – Intellectuele eigendom

Art. 13 – Overmacht

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art. 1 – Ondernemingsgegevens

De e-commerce website van embroidery by mart, BV met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 18

2880 Bornem, BTW BE0777364631, (hierna ‘embroidery by mart‘) biedt haar klanten de mogelijkheid

om op maat gemaakte producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Handelsnaam: embroidery by mart

Maatschappelijke zetel: Berkenlaan 18 2880 Bornem

E-mailadres: embroiderybymart@hotmail.com

BTW-nummer: BE 0777.364.631

Website: www.embroiderybymart.be

Art. 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van embroidery by mart en op elke

tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop),

tussen embroidery by mart en de klant.

Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk

de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene

voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke bestelling

van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel

uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze

voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang.

In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare

en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

Art. 3 – Aanbod

Het aanbod van embroidery by mart bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van

de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

van het product mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen

van etiketten,… op de website van embroidery by mart gelden evenwel slechts bij benadering, zijn

indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de

overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud

zijn.

Embroidery by mart is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:

indien de klant minderjarig blijkt te zijn;

indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan;

indien het leveringsadres zich niet in België en Nederland bevindt;

indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput of anders is aangegeven op de webshop/ op

mail;

indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;

indien er geen betaling werd ontvangen;

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een

bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt embroidery by mart

onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Art. 5 – Overeengekomen prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en

exclusief de verzendkosten.

Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins

duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.

Art. 6 – Betaling

Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient embroidery by mart de goedkeuring van de

uitgever van de kaart ontvangen te hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te

stemmen met de betaling aan embroidery by mart dan is embroidery by mart niet verantwoordelijk

voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet

aanvaard of verwerkt.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te

waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.

Voor online aankopen aanvaard embroidery by mart de volgende betaalmiddelen: Bancontact en

kredietkaart

Art. 7 – Levering

De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.

Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn

zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.

De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief

doorgegeven adressen zijn de uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding

geven tot extra kosten.

Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost, DHL of Post NL en kunnen deze

gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.

Embroidery by mart is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar

logistieke partner.

Art. 8 – Op maat gemaakte producten

Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien embroidery

by mart nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of

teruggenomen door embroidery by mart. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het

herroepingsrecht niet.

Voor het definitief borduren van het product stuurt embroidery by mart eerst een proefdruk via e-

mail of sociale media. Producten worden pas geborduurd na goedkeuring van de proefdruk.

Art. 9 – Controle, klachten en garantie

Embroidery by mart garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals

voorzien in de wettelijke consumentengarantie.

De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te

nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van veertien dagen na de

vaststelling ervan schriftelijk aan embroidery by mart mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke

mededeling van het gebrek aan embroidery by mart binnen veertien dagen na de vaststelling ervan

verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen embroidery

by mart in te stellen.

In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het

product binnen een redelijke termijn.

De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd

met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie

door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem,

ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.

Art. 10 – Aansprakelijkheid

Embroidery by mart is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.

Embroidery by mart is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of

werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

De eventuele aansprakelijkheid van embroidery by mart is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs

van het product.

Embroidery by mart is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële,

indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving,

omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.

Embroidery by mart is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Art. 11 – Intellectuele eigendom

De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn

beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij embroidery by mart, hetzij bij

leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing,

gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken

voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van

Studio Marie, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 12 – Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de

wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de

uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,

verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid

ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn,

worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven

van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge

van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming,

natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of

interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of

licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op

overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de

omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De

partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een

overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de

andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden,

zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere

partij kan worden gehouden.

Art. 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten tussen embroidery by mart en haar klanten worden uitsluitend beheerst door

het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag,

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende

bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van embroidery by mart ressorteert, zijnde de

bevoegde rechtbank van Mechelen.